Obchodní podmínky

 
Úvodní ustanovení
 
 
 
 
Ceny
 
 • Ceny zboží, služeb a přepravného jsou uvedeny v Kč vč. DPH.
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (viz níže), a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vyplněním a odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 
Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a vystavené doklady
 
 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je zboží obvykle expedováno do 7 dnů po obdržení objednávky.
 •  Pokud  je  zboží  na  objednávku, požadujeme o zaplaceni zálohy (50% z ceny) předem na učet. Doba doručeni 7-15 pracovních dnů.
 • RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován E-mailem, nebo telefonicky.
 • Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad. Teto doklad je vložen do zásilky s odesílaným zbožím.
 • Pokud je zboží opatřeno záručním listem, je tento list dodáván společně se zbožím.
 • Při   doručeni   zásilky   kurýrem (Česká pošta, DPD, atd.)kupující má povinnost  překontrolovat  neporušenost obalu zásilky, a skutečnost že zásilka nevykazuje zjevné znaky poškozeni. Podepsáním kurýrů potvrzeni o doručeni, reklamace ohledně obsahu nebudeme brát zřetel.
 
Nedoručené zásilky
 
 • Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem ( popř. telefonicky) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
 • Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
 
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme.
 
Storno objednávky
 
Žádost o stornování objednávky musí obsahovat:
 
 • jméno a přimění kupujícího
 • trvalou adresu
 • e-mail a telefonni číslo
 • číslo objednávky
 
Abychom mohli nadále zlepšovat naše služby, uvítáme, pokud rovněž připojíte důvody, které Vás přivedly k rozhodnutí stornovat Vaši objednávku.
 
Reklamace
 
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ a právním řádem platným v České Republice.
 
Reklamační řád
 
 • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad nebo nesrovnalostí je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat e-mailem nebo telefonicky.
 
Výměna zboží
 
 • Podle ustanovení §53 odst. 7 Občanskeho zakoníku má kupující v případě uzavření kupní smlouvy použitím prostředků komunikace na dálku právo na výměnu zboží do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. E-mailem zašlete vaši objednávku, která obsahuje všechna potřebná data, a k ní dopíšete jaké zboží je požadováno na výměnu (barva, velikost, atd...) Ke zboží, které je určeno na výměnu je třeba přiložit kopii daňového dokladu, který byl součástí zásilky s objednávkou a slouží jako doklad o zaplacení. Zboží, které je určeno na výměnu, musí být vždy nenošené a s původními visačkami. Plavky, ponožky ani spodní prádlo z hygienických důvodu nevyměňujeme.
 • Výměna na Slovensko - opakovanou dopravu hradí zákazník.
 
Vrácení zboží
 
 • Podle ustanovení §53 odst. 7 Občanskeho zakoníku má kupující v případě uzavření kupní smlouvy použitím prostředků komunikace na dálku právo na vrácení zboží do 14 dnů ode dne převzetí zásilky.
 • Podle ustanovení §53 odst. 8 Občanskeho zakoníku nemůže spotřebitel odstoupit podle výše citovaného §53 odst. 7 od smluv: c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Není tedy možné vrátit zboží zhotovované na zakázku (např. ID známky s ražbou, jmenovky, zakázkově zhotovované oděvy nebo obuv aj.).
 • Ke zboží, které je vraceno je třeba přiložit kopii daňového dokladu, který byl součástí zásilky s objednávkou a slouží jako doklad o zaplacení. Do vraceného balíku napište stručnou žádost o vrácení zboží.
 • Vracené zboží musí být vždy nenošené a s původními visačkami.
 • Plavky, ponožky ani spodní prádlo z hygienických důvodu nejde vrátit a peníze nevracíme.
 
Uveďte rovněž Vámi upřednostněný způsob vrácení zaplacené částky včetně údajů potřebných k proplacení. Částku lze vrátit buď převodem na účet v bance nebo složenkou. Upozorňujeme, že v případě žádosti o vrácení částky složenkou, jsou náklady spojené se zprostředkováním platby Českou poštou účtovány na vrub příjemce.
 
 

Oznámení o závadách musí obsahovat:
 
 • jméno a přimění kupujícího
 • trvalou adresu
 • e-mail a telefonni číslo
 • číslo objednávky
 • podrobný popis závady
 • popis, jak závada vznikla
 
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
 
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové (pokud bylo zakoupeno jako nové!), popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 
Obecná ustanovení pro výměnu, vrácení nebo reklamaci zboží
 
 • Způsob přepravy zboží nazpět je věcí kupujícího. Zásilku můžete odeslat prostřednictvím kteréhokoliv přepravce (např. Česká pošta, přepravní služby) nebo doručit osobně. Podle ceny odesílaného zboží ve vlastním zájmu zásilku pošlete buď doporučeně nebo zboží před poškozením nebo případnou ztrátou při přepravě pojistěte.
 • Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od kupujícího odeslané na dobírku!
 
Zásilku odešlete na adresu:
 
 
V případě, že se kupující rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Podmínkou v případě oblečení je výměna za stejný typ a nejbližší sousední velikost. U případných opakovaných výměn poštovné nehradíme.
 
Vrácení peněz:
 
Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží. Kupující nemá nárok na vrácení částky za dopravné, doběrečné a další případné manipulační poplatky.
Informaci o provedení výměny zboží, vyřízení reklamace nebo vrácení peněz posíláme E-mailem.
 
Záruční doba
 
Dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 620 je záruční doba zboží 24 měsíců, není-li zvláštními předpisy určeno jinak.
 
Ochrana osobních dat
 
Internetový obchod RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních   údajů  zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje  jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující - odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.
 
Závěrečná ustanovení
 
 • Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené na internetovém obchodě RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ není vojenským ani polovojenským materiálem a nepodléhá sankcím dle Rozhodnutí Rady 512/2014.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetového obchodu RUSSIAN-ARMY-SHOP.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Válečny konflikt na Ukrajině
 
Kupující prohlašuje že zakoupení zboží bude používat jenom k sportovním a/nebo kempinkovým účelům, hry typu airsoft/strikeball. Kupující kupuje zboží s čistým rozumem a ve světlé paměti. Kupující rozumí a slibuje, že nemá v plánech a/nebo nebude v budoucnosti používat zakoupení zboží k jakýkoliv propagace a podpoře Ruské Federace v válečném konfliktu na Ukrajině. STOP THE WAR!
 
GDPR
 
Zásady ochrany osobních údajů
 
Veškeré případně poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování, po nezbytnou dobu, subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vykonávat veškerá další práva daná jim právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy nám je sami poskytnete.
 
Souhlas a omezené využívání
 
Svoje osobní a firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů a odsouhlasením jejich zpracování vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné Vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.
 
Právo přístupu a veřejný přehled postupů při zpracování osobních údajů
 
Na žádost Vám písemně v souladu s platnými zákonnými předpisy sdělíme, zda ukládáme nějaké Vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se ujedná. Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy právo požadovat například opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů.
 
Bezpečnost dat
 
K ochraně dat (proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob) uplatňujeme technická a organizační opatření na zabezpečení dat. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle vývoje dostupných technologií.
 
Dotazy ohledně ochrany osobních údajů
 
Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, můžete se na nás obrátit na kontaktech viz.odkaz.
 
 
Platné od 20.08.2020